Criminologisch onderzoek

Het criminologisch onderzoeksdomein richt zich op belangrijke maatschappelijke thema's als 'criminaliteit' en 'veiligheid'. De meest uiteenlopende vormen van criminaliteit kunnen het voorwerp van onderzoek zijn: van zogenoemde 'high-impact crimes' tot georganiseerde vormen van criminaliteit en van objectieve veiligheidsaspecten tot het veiligheidsgevoel, subjectieve veiligheid. Criminaliteitsfenomenen worden onderzocht en gepresenteerd in een overzichtelijk criminaliteitsbeeld.

Criminologische theorieën en onderzoeksmodellen worden toegepast op actuele problematiek, waardoor criminaliteitsproblematiek objectief en vanuit verschillende invalshoeken wordt onderzocht. Ten behoeve van het praktijkgerichte onderzoek is zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoek mogelijk. Enerzijds om ideeën, achtergronden, motieven en beweegredenen in kaart te brengen (kwalitatief onderzoek), anderzijds om gegevens te verkrijgen over percentages en verhoudingen binnen een totaalgroep (kwantitatief onderzoek). Het doel is om inzicht te verkrijgen in vraagstukken, probleem- of praktijksituaties binnen het criminologisch domein.

In het onderzoek wordt constant de verbinding gezocht tussen theoretisch, wetenschappelijk onderzoek en de praktijk- of probleemsituatie. Aansluitend worden gerichte interventie- en barrièremodellen opgesteld, welke als doel dragen het bestrijden en/of beheersen van de betreffende criminaliteitsvorm. Genoemde modellen kunnen zich richten op een preventieve of reactieve vorm van criminaliteitsbestrijding, of een combinatie van beide.

Afsluitend denk ik graag mee over de implementatie van gerichte maatregelen. In samenwerking met de opdrachtgever wordt een gericht implementatieplan opgesteld, zodat veiligheidspartners bijeen worden gebracht om de geschetste problematiek op integrale wijze te beheersen en/of te bestrijden.

Onderzoeksresultaten worden in een helder en duidelijk onderzoeksrapport gepresenteerd. Het bijeen brengen van probleemsituaties en vraagstukken, uitdagingen, kansen en oplossingen maakt het mogelijk om het rapport in te zetten als strategisch beslismodel.     

Veiligheidsanalyse

Om een criminaliteitsvorm of criminaliteitsfenomeen effectief aan te pakken is het van belang om een analyse te maken van de desbetreffende criminaliteitsvorm en concrete praktijksituatie. Het uiteindelijke doel is om criminaliteit te voorkomen, voordat dit heeft plaatsgevonden.  

Op grond van dossier-informatie, wetenschappelijk onderzoek en criminaliteitsbeeldanalyse(s) wordt een analyse verricht naar de betreffende criminaliteitsproblematiek. Vragen als 'wie', 'wat', 'wanneer', 'welke wijze' staan hierbij centraal en geven specifieke informatie. Deze informatie wordt ingezet om een integraal probleem te definiëren. De criminaliteitsproblematiek, de werkwijze (modus operandi), het doel en (in)directe gevolgschade wordt onderzocht en in kaart gebracht.

Een logische vervolgstap is om deze inzichten in de analyse te verwerken en vervolgens een goed onderbouwd en uitvoerbaar plan van aanpak op te stellen om de relevante criminaliteitsvorm - voor de langere termijn - te beheersen of te bestrijden (preventief en/of reactief).           

Als veiligheidsanalyse is het mogelijk om een gebiedsgebonden analyse te verrichten, welke zich richt op het in kaart brengen van objectieve of subjectieve onveiligheidsaspecten in een bepaalde tijd en ruimte. Hierbij kan worden gedacht aan wijkveiligheidsanalyses. Gerichte maatregelen kunnen echter pas worden aanbevolen, nadat de objectieve en/of subjectieve onveiligheidsaspecten in kaart zijn gebracht. Zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoek kan worden ingezet om de praktijksituatie helder in kaart te brengen.

Resultaten worden in een heldere en duidelijke criminaliteits(beeld)analyse gepresenteerd. Het bijeen brengen van probleemsituaties en vraagstukken, uitdagingen, kansen en oplossingen maakt het mogelijk om het rapport in te zetten als strategisch beslismodel.     

CONNECT.